Gospodarka KomunalnaInformacja dla mieszkańców, którzy nie odebrali worków na śmieci

INFORMACJA
Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, informuje mieszkańców, którzy nie odebrali worków na  śmieci, że będą mogli je pobrać od 26 czerwca 2019r. (tj. od środy) w  następujących  miejscach:

-  mieszkańcy wsi Wielopola Skrz. - w sklepie GS (obok poczty)
-  mieszkańcy wsi  Nawsie - w sklepie GS (Nawsie dół)
-  mieszkańcy wsi Brzeziny - w sklepie GS (Brzeziny Rynek)
-  mieszkańcy wsi Broniszów - w sklepie GS (Broniszów)
-  mieszkańcy wsi Glinik - w sklepie prywat. (u P. Bieszczad)


Analiza Stanu Gospodarki Odpadami  na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

W załączeniu do pobrania:

  • Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2019 rok
  • Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2018 rok
  • Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2017 rok
  • Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2016 rok
  • Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2015 rok
  • Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2014 rok


Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust.2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250)

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zawiadamia, że Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w dniu 19 października 2017r. podjęła nową uchwałę Nr XXXV/227/2017 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie (Dz.Urz.Woj.Podk. z dnia 9.11.2017r. Poz.3684).
Dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych

Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje mieszkańców o możliwości składania wniosków na prace związane:

  • z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
  • z transportem i unieszkodliwianiem  wyrobów zawierających  azbest.

 

Urząd Gminy corocznie przygotowuje wniosek o dotację  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie  celem przyznania dotacji.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w chwili obecnej na terenie gminy nie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


O terminie i godzinach otwarcia punktu, mieszkańcy zostaną powiadomieni poprzez stronę internetową, ogłoszenia w formie ulotek itp.
Rejestr działalności regulowanej - obowiązek wpisu dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych – obowiązek wpisu do rejestru działalności regulowanej

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie. Wpisu do powyższego rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.