Gospodarka Komunalna

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust.2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250)

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zawiadamia, że Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w dniu 19 października 2017r. podjęła nową uchwałę Nr XXXV/227/2017 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie (Dz.Urz.Woj.Podk. z dnia 9.11.2017r. Poz.3684).
Dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych

Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje mieszkańców o możliwości składania wniosków na prace związane:

  • z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
  • z transportem i unieszkodliwianiem  wyrobów zawierających  azbest.

 

Urząd Gminy corocznie przygotowuje wniosek o dotację  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie  celem przyznania dotacji.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w chwili obecnej na terenie gminy nie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


O terminie i godzinach otwarcia punktu, mieszkańcy zostaną powiadomieni poprzez stronę internetową, ogłoszenia w formie ulotek itp.
Rejestr działalności regulowanej - obowiązek wpisu dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych – obowiązek wpisu do rejestru działalności regulowanej

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie. Wpisu do powyższego rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.